ClockCollection.Equals Metoda

Definice

Určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Indicates whether this instance is equal to the specified object.

Přetížení

Equals(Object)

Určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Indicates whether this instance is equal to the specified object.

Equals(ClockCollection, ClockCollection)

Určuje, zda jsou dvě zadané ClockCollection kolekce stejné.Indicates whether the two specified ClockCollection collections are equal.

Equals(Object)

Určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Indicates whether this instance is equal to the specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Objekt k porovnání s touto instancí.The object to compare with this instance.

Návraty

Boolean

trueobj, pokud je rovna této instanci. v opačném případě false .true if obj is equal to this instance; otherwise false.

Platí pro

Equals(ClockCollection, ClockCollection)

Určuje, zda jsou dvě zadané ClockCollection kolekce stejné.Indicates whether the two specified ClockCollection collections are equal.

public:
 static bool Equals(System::Windows::Media::Animation::ClockCollection ^ objA, System::Windows::Media::Animation::ClockCollection ^ objB);
public static bool Equals (System.Windows.Media.Animation.ClockCollection objA, System.Windows.Media.Animation.ClockCollection objB);
static member Equals : System.Windows.Media.Animation.ClockCollection * System.Windows.Media.Animation.ClockCollection -> bool
Public Shared Function Equals (objA As ClockCollection, objB As ClockCollection) As Boolean

Parametry

objA
ClockCollection

První hodnota pro porovnání.The first value to compare.

objB
ClockCollection

Druhá hodnota pro porovnání.The second value to compare.

Návraty

Boolean

true Pokud objA a objB jsou stejné, v opačném případě false .true if objA and objB are equal; otherwise, false.

Platí pro