ClockCollection.IEnumerable<Clock>.GetEnumerator Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetEnumerator() .For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::Animation::Clock ^> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Media.Animation.Clock>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Media::Animation::Clock ^>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.Animation.Clock> IEnumerable<Clock>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Media.Animation.Clock>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.Animation.Clock>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Media.Animation.Clock>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.Animation.Clock>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of Clock) Implements IEnumerable(Of Clock).GetEnumerator

Návraty

IEnumerator<Clock>

Objekt, IEnumerator<T> který lze použít pro iteraci prostřednictvím kolekce.An IEnumerator<T> object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ClockCollection je instance přetypování na IEnumerable<T> rozhraní.It can be used only when the ClockCollection instance is cast to an IEnumerable<T> interface.

Platí pro