Point3DAnimationUsingKeyFrames.AddText(String) Metoda

Definice

Přidá textový řetězec jako podřízený prvek Point3DAnimationUsingKeyFrames .Adds a text string as a child of this Point3DAnimationUsingKeyFrames.

protected:
 virtual void AddText(System::String ^ childText);
protected virtual void AddText (string childText);
abstract member AddText : string -> unit
override this.AddText : string -> unit
Protected Overridable Sub AddText (childText As String)

Parametry

childText
String

Text přidaný do Point3DAnimationUsingKeyFrames .The text added to the Point3DAnimationUsingKeyFrames.

Výjimky

Point3DAnimationUsingKeyFramesNepřijímá text jako podřízený objekt, takže tato metoda vyvolá tuto výjimku, pokud odvozená třída nepřepisuje toto chování, což umožňuje přidat text.A Point3DAnimationUsingKeyFrames does not accept text as a child, so this method will raise this exception unless a derived class has overridden this behavior which allows text to be added.

Poznámky

Point3DAnimationUsingKeyFramesNepřijímá text jako podřízenou položku, takže tato metoda vyvolá výjimku, pokud přepíše InvalididOperationException odvozená třída toto chování, které umožňuje přidat text.A Point3DAnimationUsingKeyFrames does not accept text as a child, so this method will raise an InvalididOperationException unless a derived class has overridden this behavior which allows text to be added.

Platí pro