Point3DAnimationUsingKeyFrames.CloneCore(Freezable) Metoda

Definice

Vytvoří tuto instanci hlubokou kopii určeného Point3DAnimationUsingKeyFrames .Makes this instance a deep copy of the specified Point3DAnimationUsingKeyFrames. Při kopírování vlastností závislosti Tato metoda kopíruje odkazy na prostředky a datové vazby (ale nemusí již být vyřešeny), ale ne animace nebo jejich aktuální hodnoty.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

protected:
 override void CloneCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void CloneCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
abstract member CloneCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.CloneCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.CloneCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub CloneCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

Point3DAnimationUsingKeyFramesPro klonování.The Point3DAnimationUsingKeyFrames to clone.

Poznámky

Tato metoda je volána Clone metodou a neměla by být volána přímo z kódu, s výjimkou volání základní implementace při přepsání této metody.This method is called by the Clone method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Chcete-li vytvořit upravitelnou kopii aktuálního objektu, zavolejte Clone namísto volání této metody přímo.To create a modifiable copy of the current object, call Clone instead of calling this method directly.

Další informace naleznete v tématu Freezable.CloneCore.For more information, see Freezable.CloneCore.

Platí pro