Point3DAnimationUsingKeyFrames.CreateInstanceCore Metoda

Definice

Vytvoří novou instanci položky Point3DAnimationUsingKeyFrames.Creates a new instance of Point3DAnimationUsingKeyFrames.

protected:
 override System::Windows::Freezable ^ CreateInstanceCore();
protected override System.Windows.Freezable CreateInstanceCore ();
abstract member CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
override this.CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
override this.CreateInstanceCore : unit -> System.Windows.Freezable
Protected Overrides Function CreateInstanceCore () As Freezable

Návraty

Freezable

Nová instance Point3DAnimationUsingKeyFrames .A new instance of Point3DAnimationUsingKeyFrames.

Platí pro

Viz také