Point3DAnimationUsingKeyFrames.FreezeCore(Boolean) Metoda

Definice

Nastaví tuto instanci Point3DAnimationUsingKeyFrames objektu na neupravitelný nebo určuje, zda může být provedena neupravitelná.Makes this instance of Point3DAnimationUsingKeyFrames object unmodifiable or determines whether it can be made unmodifiable.

protected:
 override bool FreezeCore(bool isChecking);
protected override bool FreezeCore (bool isChecking);
override this.FreezeCore : bool -> bool
Protected Overrides Function FreezeCore (isChecking As Boolean) As Boolean

Parametry

isChecking
Boolean

true pro kontrolu, zda může být tato instance zmrazena; false zablokování této instance.true to check if this instance can be frozen; false to freeze this instance.

Návraty

Boolean

Pokud isChecking je hodnota true, vrátí tato metoda true , pokud lze tuto instanci provést jen pro čtení, nebo false Pokud nemůže být určena jen pro čtení.If isChecking is true, this method returns true if this instance can be made read-only, or false if it cannot be made read-only. Pokud isChecking je hodnota false, vrátí tato metoda, true Pokud je tato instance nyní jen pro čtení, nebo false Pokud nemůže být určena jen pro čtení, se vedlejším účinkem, který začal měnit zmrazený stav tohoto objektu.If isChecking is false, this method returns true if this instance is now read-only, or false if it cannot be made read-only, with the side effect of having begun to change the frozen status of this object.

Platí pro

Viz také