Point3DAnimationUsingKeyFrames.GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable) Metoda

Definice

Nastaví u této instance zmrazený klon zadaného Point3DAnimationUsingKeyFrames .Makes this instance a frozen clone of the specified Point3DAnimationUsingKeyFrames. Odkazy na prostředky, datové vazby a animace se nekopírují, ale jejich aktuální hodnoty jsou.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

protected:
 override void GetCurrentValueAsFrozenCore(System::Windows::Freezable ^ source);
protected override void GetCurrentValueAsFrozenCore (System.Windows.Freezable source);
override this.GetCurrentValueAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub GetCurrentValueAsFrozenCore (source As Freezable)

Parametry

source
Freezable

Point3DAnimationUsingKeyFramesKe zkopírování a zablokování.The Point3DAnimationUsingKeyFrames to copy and freeze.

Poznámky

Tato metoda je volána GetCurrentValueAsFrozen metodou a neměla by být volána přímo z kódu, s výjimkou volání základní implementace při přepsání této metody.This method is called by the GetCurrentValueAsFrozen method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Chcete-li vytvořit zmrazenou kopii aktuálního objektu, zavolejte GetCurrentValueAsFrozen namísto volání této metody přímo.To create a frozen copy of the current object, call GetCurrentValueAsFrozen instead of calling this method directly.

Další informace naleznete zde Freezable.GetCurrentValueAsFrozenCore.For more information see Freezable.GetCurrentValueAsFrozenCore.

Platí pro