Point3DAnimationUsingKeyFrames.IsAdditive Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která určuje, zda je výstupní hodnota animace přidána do základní hodnoty vlastnosti, která je animovaná.Gets a value that specifies whether the animation's output value is added to the base value of the property being animated.

public:
 property bool IsAdditive { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsAdditive { get; set; }
member this.IsAdditive : bool with get, set
Public Property IsAdditive As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud animace přidá svou výstupní hodnotu do základní hodnoty vlastnosti, která je animovaná, namísto jejich nahrazení; v opačném případě false .true if the animation adds its output value to the base value of the property being animated instead of replacing it; otherwise, false. Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Platí pro