Point3DAnimationUsingKeyFrames.IsCumulative Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli se hodnota animace při opakování sestaví.Gets or sets a value that specifies whether the animation's value accumulates when it repeats.

public:
 property bool IsCumulative { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsCumulative { get; set; }
member this.IsCumulative : bool with get, set
Public Property IsCumulative As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud animace nashromáždí své hodnoty, když jeho RepeatBehavior vlastnost způsobí, že se má opakovat jeho jednoduchou dobu trvání; v opačném případě false .true if the animation accumulates its values when its RepeatBehavior property causes it to repeat its simple duration; otherwise, false. Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Poznámky

Je-li tato vlastnost nastavena na hodnotu true , budou výstupní hodnoty animace shromažďovány pouze v případě, že vlastnost animace způsobí, že se její RepeatBehavior Jednoduchá doba neopakuje.When this property is set to true, the animation's output values only accumulate when the animation's RepeatBehavior property causes it to repeat its simple duration. Neshromažďuje své hodnoty, když se restartuje, protože její nadřazený objekt se opakuje, nebo protože se jejich hodiny restartovaly ze Begin volání.It does not accumulate its values when it restarts because its parent repeated or because its clock was restarted from a Begin call.

Platí pro

Viz také