Point3DAnimationUsingKeyFrames.KeyFrames Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví kolekci Point3DKeyFrame objektů, které definují animaci.Gets or sets the collection of Point3DKeyFrame objects that define the animation.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::Point3DKeyFrameCollection ^ KeyFrames { System::Windows::Media::Animation::Point3DKeyFrameCollection ^ get(); void set(System::Windows::Media::Animation::Point3DKeyFrameCollection ^ value); };
public System.Windows.Media.Animation.Point3DKeyFrameCollection KeyFrames { get; set; }
member this.KeyFrames : System.Windows.Media.Animation.Point3DKeyFrameCollection with get, set
Public Property KeyFrames As Point3DKeyFrameCollection

Hodnota vlastnosti

Point3DKeyFrameCollection

Kolekce Point3DKeyFrame objektů, které definují animaci.The collection of Point3DKeyFrame objects that define the animation. Výchozí hodnota je Empty.The default value is Empty.

Platí pro

Viz také