Point3DAnimationUsingKeyFrames.ShouldSerializeKeyFrames Metoda

Definice

Vrací hodnotu true, pokud má KeyFrames být hodnota vlastnosti této instance Point3DAnimationUsingKeyFrames serializovaná.Returns true if the value of the KeyFrames property of this instance of Point3DAnimationUsingKeyFrames should be value-serialized.

public:
 bool ShouldSerializeKeyFrames();
public bool ShouldSerializeKeyFrames ();
member this.ShouldSerializeKeyFrames : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeKeyFrames () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud má být hodnota vlastnosti serializována; v opačném případě false .true if the property value should be serialized; otherwise, false.

Platí pro