Point3DAnimationUsingKeyFrames.IAddChild.AddChild(Object) Metoda

Definice

Přidá podřízený objekt.Adds a child object.

 virtual void System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild(System::Object ^ child) = System::Windows::Markup::IAddChild::AddChild;
void IAddChild.AddChild (object child);
abstract member System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild : obj -> unit
override this.System.Windows.Markup.IAddChild.AddChild : obj -> unit
Sub AddChild (child As Object) Implements IAddChild.AddChild

Parametry

child
Object

Podřízený objekt, který chcete přidat.The child object to add.

Implementuje

Platí pro