Point3DAnimationUsingKeyFrames.IKeyFrameAnimation.KeyFrames Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví seřazenou kolekci P:System.Windows.Media.Animation.IKeyFrameAnimation.KeyFrames přidruženou k této sekvenci animace.Gets or sets an ordered collection P:System.Windows.Media.Animation.IKeyFrameAnimation.KeyFrames associated with this animation sequence.

property System::Collections::IList ^ System::Windows::Media::Animation::IKeyFrameAnimation::KeyFrames { System::Collections::IList ^ get(); void set(System::Collections::IList ^ value); };
System.Collections.IList System.Windows.Media.Animation.IKeyFrameAnimation.KeyFrames { get; set; }
member this.System.Windows.Media.Animation.IKeyFrameAnimation.KeyFrames : System.Collections.IList with get, set
 Property KeyFrames As IList Implements IKeyFrameAnimation.KeyFrames

Hodnota vlastnosti

IList

IListZ KeyFrames .An IList of KeyFrames.

Implementuje

Platí pro