Point3DKeyFrame.Value Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví cílovou hodnotu klíčového snímku.Gets or sets the key frame's target value.

public:
 property System::Windows::Media::Media3D::Point3D Value { System::Windows::Media::Media3D::Point3D get(); void set(System::Windows::Media::Media3D::Point3D value); };
public System.Windows.Media.Media3D.Point3D Value { get; set; }
member this.Value : System.Windows.Media.Media3D.Point3D with get, set
Public Property Value As Point3D

Hodnota vlastnosti

Point3D

Cílová hodnota klíčového rámce, což je hodnota tohoto klíčového snímku v zadaném umístění KeyTime .The key frame's target value, which is the value of this key frame at its specified KeyTime. Výchozí hodnota je 0.The default value is 0.

Poznámky

Informace o vlastnosti závislostiDependency Property Information

Pole identifikátoruIdentifier field ValueProperty
Vlastnosti metadat nastavené natrueMetadata properties set to true ŽádnéNone

Platí pro