Timeline.Completed Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že se tato časová osa dokončila, protože už nevstoupí do její aktivní periody.Occurs when this timeline has completely finished playing: it will no longer enter its active period.

public:
 event EventHandler ^ Completed;
public event EventHandler Completed;
member this.Completed : EventHandler 
Public Custom Event Completed As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Příklady

V následujícím příkladu Storyboard jsou dva objekty použity k vytvoření přechodu animace mezi dvěma obrázky, uloženy pomocí ImageSource objektů a zobrazeny pomocí Image ovládacího prvku.In the following example, two Storyboard objects are used to create an animation transition between two images, stored using ImageSource objects and displayed using an Image control. Jeden scénář zmenší ovládací prvek obrázek, dokud nezmizí.One storyboard shrinks the image control until it disappears. Po dokončení se stará se stará ImageSource o druhou ImageSource a druhý scénář, který rozbalí ovládací prvek obrázek, dokud nebude znovu plný.After it completes, the old ImageSource is swapped with the other ImageSource, and a second storyboard that expands the image control until it is full-sized again.

<!-- TimelineCompletedExample.xaml 
   This example creates an animated transition between
   two images. When the user clicks the Start Transition button,
   a storyboard shrinks an image until it disappears. 
   The Completed event is used to notify the class when this
   storyboard has completed. The code behind file handles
   this event by swapping the image and making it visible again.
-->
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.TimelineCompletedExample"
 WindowTitle="Timeline Completed Example"
 Loaded="exampleLoaded">
 <Page.Resources>

  <!-- A simple picture of a rectangle. -->
  <DrawingImage x:Key="RectangleDrawingImage">
   <DrawingImage.Drawing>
    <DrawingGroup>
     <GeometryDrawing Brush="White">
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <RectangleGeometry Rect="0,0,100,100" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
     </GeometryDrawing>
     <GeometryDrawing Brush="Orange">
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <RectangleGeometry Rect="25,25,50,50" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
     </GeometryDrawing>
    </DrawingGroup>
   </DrawingImage.Drawing>
  </DrawingImage>

  <!-- A simple picture of a cirlce. -->
  <DrawingImage x:Key="CircleDrawingImage">
   <DrawingImage.Drawing>
    <DrawingGroup>
     <GeometryDrawing Brush="White">
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <RectangleGeometry Rect="0,0,100,100" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
     </GeometryDrawing>
     <GeometryDrawing>
      <GeometryDrawing.Geometry>
       <EllipseGeometry Center="50,50" RadiusX="25" RadiusY="25" />
      </GeometryDrawing.Geometry>
      <GeometryDrawing.Brush>
       <RadialGradientBrush GradientOrigin="0.75,0.25" Center="0.75,0.25">
        <GradientStop Offset="0.0" Color="White" />
        <GradientStop Offset="1.0" Color="LimeGreen" />
       </RadialGradientBrush>
      </GeometryDrawing.Brush>
     </GeometryDrawing>
    </DrawingGroup>
   </DrawingImage.Drawing>
  </DrawingImage>

  <!-- Define the storyboard that enlarges the image.
     This storyboard is applied using code when
     ZoomOutStoryboard completes. -->
  <Storyboard x:Key="ZoomInStoryboardResource">
   <DoubleAnimation 
    Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
    Storyboard.TargetProperty="ScaleX" 
    Duration="0:0:5" To="1" />
   <DoubleAnimation 
    Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
    Storyboard.TargetProperty="ScaleY" 
    Duration="0:0:5" To="1" />
  </Storyboard>
 </Page.Resources>

 <StackPanel Margin="20" >
  <Border 
   BorderBrush="Gray" BorderThickness="2" 
   HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">

   <!-- Displays the current ImageSource. -->
   <Image
    Name="AnimatedImage" 
    Width="200" Height="200"
    RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
    <Image.RenderTransform>
     <ScaleTransform x:Name="AnimatedImageScaleTranform" 
      ScaleX="1" ScaleY="1" />
    </Image.RenderTransform>
   </Image>
  </Border>


  <!-- This StackPanel contains buttons that control the storyboard. -->
  <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,30,0,0">

   <Button Name="BeginButton">Start Transition</Button>
   <Button Name="SkipToFillButton">Skip To Fill</Button>
   <Button Name="StopButton">Stop</Button>

   <StackPanel.Triggers>

    <!-- Begin the storyboard that shrinks the image. After the storyboard
       completes, -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="BeginButton">
     <BeginStoryboard Name="ZoomOutBeginStoryboard">
      <Storyboard x:Name="ZoomOutStoryboard" 
       Completed="zoomOutStoryboardCompleted" FillBehavior="Stop">
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
        Storyboard.TargetProperty="ScaleX" 
        Duration="0:0:5" To="0" FillBehavior="Stop" />
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="AnimatedImageScaleTranform" 
        Storyboard.TargetProperty="ScaleY" 
        Duration="0:0:5" To="0" FillBehavior="Stop" />
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>

    <!-- Advances ZoomOutStoryboard to its fill period.
       This action triggers the Completed event. -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="SkipToFillButton">
     <SkipStoryboardToFill BeginStoryboardName="ZoomOutBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>

    <!-- Stops the storyboard. This action does not
       trigger the completed event. -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="StopButton">
     <StopStoryboard BeginStoryboardName="ZoomOutBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>
   </StackPanel.Triggers>
  </StackPanel>
 </StackPanel>
</Page>

Poznámky

Pokud je tato časová osa kořenovou časovou osou stromu časové osy, dokončila se přehrávání po dosažení konce jeho aktivního období (včetně opakování) a všech jeho podřízených objektů dosáhl konce jejich aktivních období.If this timeline is the root timeline of a timeline tree, it has completed playing after it reaches the end of its active period (which includes repeats) and all its children have reached the end of their active periods. Pokud je tato časová osa podřízená, považuje se za kompletně po přehrání, pokud Kořenová časová osa stromu časové osy, do které patří, dosáhne konce jeho aktivního období a všechny jeho podřízené časové osy se dokončí přehrávání.If this timeline is a child timeline, it is considered to have completely finished playing when the root timeline of the timeline tree to which it belongs reaches the end of its active period and all its child timelines have finished playing.

Zastavení časové osy neaktivuje jeho dokončenou událost, ale přeskočí ho do období jeho vyplnění.Stopping a timeline does not trigger its completed event, but skipping it to its fill period does.

ObjectParametrem EventHandler obslužné rutiny události je časová osa Clock .The Object parameter of the EventHandler event handler is the timeline's Clock.

I když se tato obslužná rutina události zobrazuje jako přidružená k časové ose, ve skutečnosti se registruje s Clock vytvořeným pro tuto časovou osu.Although this event handler appears to be associated with a timeline, it actually registers with the Clock created for this timeline. Další informace najdete v tématu Přehled událostí časování.For more information, see the Timing Events Overview.

Platí pro