Timeline.DecelerationRatio Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu určující procento časové osy Duration strávené decelerací průchodu času od maximální sazby na nulu.

public:
 property double DecelerationRatio { double get(); void set(double value); };
public double DecelerationRatio { get; set; }
member this.DecelerationRatio : double with get, set
Public Property DecelerationRatio As Double

Hodnota vlastnosti

Double

Hodnota mezi 0 a 1 včetně, která určuje procento času stráveného časovou osou Duration od maximální míry na nulu. Pokud je vlastnost časové osy AccelerationRatio nastavena také, musí být součet DecelerationRatio menší AccelerationRatio nebo rovno 1. Výchozí hodnota je 0.

Výjimky

DecelerationRatio je menší než 0 nebo větší než 1.

Poznámky

DecelerationRatio Pomocí vlastnosti můžete vytvořit animace, které se před zastavením zpomalí. Vlastnost DecelerationRatio je užitečná pro vytváření efektů usnadnění nebo vytváření pohybu vypadá přirozeněji. Pomocí a AccelerationRatio DecelerationRatio vlastností společně vytvořte animace, které se spustí pomalu, zrychlí a pak se znovu zpomalí před dokončením.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru DecelerationRatioProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro

Viz také