TimelineGroup.AddText(String) Metoda

Definice

Přidá textový řetězec jako podřízenou hodnotu Timeline.

protected:
 virtual void AddText(System::String ^ childText);
protected virtual void AddText (string childText);
abstract member AddText : string -> unit
override this.AddText : string -> unit
Protected Overridable Sub AddText (childText As String)

Parametry

childText
String

Text přidaný do Timelinesouboru .

Poznámky

Nepřijme Timeline text jako podřízený, takže tato metoda vyvolá InvalididOperationException, pokud odvozená třída přepíše toto chování, což umožňuje přidání textu.

Platí pro