FamilyTypefaceCollection.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který může iterovat v rámci kolekce.Returns an enumerator that can iterate through the collection.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::FamilyTypeface ^> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.FamilyTypeface> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.FamilyTypeface>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.FamilyTypeface>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of FamilyTypeface)

Návraty

IEnumerator<FamilyTypeface>

Enumerátor, který může iterovat v kolekci.An enumerator that can iterate through the collection.

Implementuje

Platí pro