FamilyTypefaceCollection.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu FamilyTypeface , která je uložena v indexu založeném na nule FamilyTypefaceCollection .Gets or sets the FamilyTypeface that is stored at the zero-based index of the FamilyTypefaceCollection.

public:
 property System::Windows::Media::FamilyTypeface ^ default[int] { System::Windows::Media::FamilyTypeface ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::FamilyTypeface ^ value); };
public System.Windows.Media.FamilyTypeface this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.FamilyTypeface with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As FamilyTypeface

Parametry

index
Int32

Index založený na nule FamilyTypefaceCollection od, ze kterého se má získat nebo nastavit FamilyTypeface .The zero-based index of the FamilyTypefaceCollection from which to get or set the FamilyTypeface.

Hodnota vlastnosti

FamilyTypeface

Prvek na pozici zadaného indexu.The element at the specified index.

Implementuje

Platí pro