FamilyTypefaceCollection.ICollection.SyncRoot Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu SyncRoot .For a description of this member, see SyncRoot.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k FamilyTypefaceCollection .An object that can be used to synchronize access to the FamilyTypefaceCollection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro