FamilyTypefaceCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Remove(Object) .For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

ObjectPro odebrání z FamilyTypefaceCollection .The Object to remove from the FamilyTypefaceCollection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro

Viz také