GeneralTransform.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definice

Zformátuje hodnotu aktuální instance pomocí zadaného formátu.Formats the value of the current instance using the specified format.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
abstract member System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
override this.System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Formát, který se má použít.The format to use.

-nebo--or- Odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic) pro použití výchozího formátu definovaného pro typ IFormattable implementace.A null reference (Nothing in Visual Basic) to use the default format defined for the type of the IFormattable implementation.

provider
IFormatProvider

Poskytovatel, který má být použit k formátování hodnoty.The provider to use to format the value.

-nebo--or- Odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic), který získá informace o číselném formátu z aktuálního nastavení národního prostředí operačního systému.A null reference (Nothing in Visual Basic) to obtain the numeric format information from the current locale setting of the operating system.

Návraty

String

Hodnota aktuální instance v zadaném formátu.The value of the current instance in the specified format.

Implementuje

Platí pro