GeneralTransform.ToString Metoda

Definice

Vytvoří řetězcovou reprezentaci této instance.Creates a string representation of this instance.

Přetížení

ToString()

Vytvoří řetězcovou reprezentaci GeneralTransform .Creates a string representation of this GeneralTransform.

ToString(IFormatProvider)

Vytvoří řetězcovou reprezentaci této instance na základě předaného IFormatProvider parametru.Creates a string representation of this instance, based on the passed IFormatProvider parameter.

ToString()

Vytvoří řetězcovou reprezentaci GeneralTransform .Creates a string representation of this GeneralTransform.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězcová reprezentace této instance.A string representation of this instance.

Platí pro

ToString(IFormatProvider)

Vytvoří řetězcovou reprezentaci této instance na základě předaného IFormatProvider parametru.Creates a string representation of this instance, based on the passed IFormatProvider parameter.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProvider instance, která se používá ke zpracování této instanceIFormatProvider instance used to process this instance.

Návraty

String

Řetězcová reprezentace této instance založená na provider .A string representation of this instance, based on provider.

Platí pro