GlyphRun.IsSideways Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda se mají obměně piktogramů.

public:
 property bool IsSideways { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsSideways { get; set; }
member this.IsSideways : bool with get, set
Public Property IsSideways As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud jsou piktogramy obměněné; v opačném případě false .

Poznámky

Pokud je , piktogramy, které tvoří textové znaky, se otočí IsSideways o 90° proti směru hodinových ručiček pomocí metrik svislého true směrného plánu.

Platí pro