GradientStopCollection.Add(GradientStop) Metoda

Definice

Přidá GradientStop do sběrného zastavení přechodu.Adds a GradientStop to the gradient stop collection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Media::GradientStop ^ value);
public void Add (System.Windows.Media.GradientStop value);
abstract member Add : System.Windows.Media.GradientStop -> unit
override this.Add : System.Windows.Media.GradientStop -> unit
Public Sub Add (value As GradientStop)

Parametry

value
GradientStop

GradientStopPřidat na konec GradientStopCollection .The GradientStop to add to the end of the GradientStopCollection.

Implementuje

Výjimky

value je null.value is null.

GradientStopCollectionJe jen pro čtení.The GradientStopCollection is read-only.

-nebo--or- GradientStopCollectionMá pevnou velikost.The GradientStopCollection has a fixed size.

Poznámky

Na rozdíl od typických implementací ICollection<T>.Add Tato implementace vyvolá výjimku, ArgumentException Pokud se pokusíte přidat odkaz s hodnotou null (Nothing).Unlike typical implementations of ICollection<T>.Add, this implementation throws an ArgumentException if you attempt to add a null (Nothing) reference.

Platí pro

Viz také