GradientStopCollection.CopyTo(GradientStop[], Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje celý GradientStopCollection na kompatibilní jednorozměrné Array , počínaje zadaným indexem cílového pole.Copies the entire GradientStopCollection to a compatible one-dimensional Array, starting at the specified index of the target array.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::Media::GradientStop ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Media.GradientStop[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.Media.GradientStop[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.Media.GradientStop[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As GradientStop(), index As Integer)

Parametry

array
GradientStop[]

Jednorozměrné pole, které je cílem položek zkopírovaných z GradientStopCollection .The one-dimensional array that is the destination of the items copied from the GradientStopCollection. Pole musí mít indexování s nulovým základem.The array must have zero-based indexing.

index
Int32

Index založený na nule v poli array, ve kterém kopírování začíná.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Výjimky

array je null.array is null.

Hodnota index je menší než nula.index is less than zero.

Pole array je multidimenzionální.array is multidimensional.

-nebo--or- Počet položek ve zdroji GradientStopCollection je větší než dostupné místo od index do konce cílového umístění array .The number of items in the source GradientStopCollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Platí pro

Viz také