GradientStopCollection.IndexOf(GradientStop) Metoda

Definice

Vrátí index založený na nule zadaného GradientStop .Returns the zero-based index of the specified GradientStop.

public:
 virtual int IndexOf(System::Windows::Media::GradientStop ^ value);
public int IndexOf (System.Windows.Media.GradientStop value);
abstract member IndexOf : System.Windows.Media.GradientStop -> int
override this.IndexOf : System.Windows.Media.GradientStop -> int
Public Function IndexOf (value As GradientStop) As Integer

Parametry

value
GradientStop

Položka, kterou chcete vyhledat.The item to search for.

Návraty

Int32

Index, pokud byl objekt nalezen; v opačném případě -1.The index if the object was found; otherwise, -1.

Implementuje

Platí pro