GradientStopCollection.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví GradientStop hodnotu v zadaném indexu založeném na nule.Gets or sets the GradientStop at the specified zero-based index.

public:
 property System::Windows::Media::GradientStop ^ default[int] { System::Windows::Media::GradientStop ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::GradientStop ^ value); };
public System.Windows.Media.GradientStop this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.GradientStop with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As GradientStop

Parametry

index
Int32

Index GradientStop pro získání nebo nastavení založený na nule.The zero-based index of the GradientStop to get or set.

Hodnota vlastnosti

GradientStop

V GradientStop zadaném indexu.The GradientStop at the specified index.

Implementuje

Výjimky

value je null.value is null.

index není platný index v GradientStopCollection .index is not a valid index in the GradientStopCollection.

GradientStopCollectionJe jen pro čtení.The GradientStopCollection is read-only.

-nebo--or- GradientStopCollectionMá pevnou velikost.The GradientStopCollection has a fixed size.

Poznámky

Na rozdíl od typických implementací IList<T>.Item[] Tato implementace vyvolá výjimku, ArgumentException Pokud se pokusíte vložit odkaz s hodnotou null (Nothing).Unlike typical implementations of IList<T>.Item[], this implementation throws an ArgumentException if you attempt to insert a null (Nothing) reference.

Platí pro