GradientStopCollection.IList.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsReadOnly .For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud GradientStopCollection je jen pro čtení, v opačném případě false .true if the GradientStopCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že GradientStopCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the GradientStopCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro