BitmapMetadata.Clone Metoda

Definice

Vytvoří upravitelný klon tohoto BitmapMetadata objektu, který vytváří hloubkové kopie hodnot tohoto objektu.Creates a modifiable clone of this BitmapMetadata, making deep copies of this object's values.

public:
 System::Windows::Media::Imaging::BitmapMetadata ^ Clone();
public System.Windows.Media.Imaging.BitmapMetadata Clone ();
override this.Clone : unit -> System.Windows.Media.Imaging.BitmapMetadata
Public Function Clone () As BitmapMetadata

Návraty

BitmapMetadata

Upravitelný klon aktuálního objektu.A modifiable clone of the current object. Vlastnost klonovaného objektu IsFrozen je false i v případě, že IsFrozen je vlastnost zdroje true .The cloned object's IsFrozen property is false even if the source's IsFrozen property is true.

Poznámky

Tato metoda slouží k tvorbě upravitelných kopií zmrazených Freezable objektů (nebo libovolného Freezable objektu).This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Tato metoda pro usnadnění práce Stínuje zděděnou verzi.For convenience, this method shadows the inherited version.

Další informace naleznete v tématu Freezable.Clone.For more information, see Freezable.Clone.

Při kopírování vlastností závislosti Tato metoda kopíruje odkazy na prostředky a datové vazby (ale nemusí již být vyřešeny), ale ne animace nebo jejich aktuální hodnoty.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

Platí pro

Viz také