PointCollection.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToString(String, IFormatProvider) .For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
abstract member System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
override this.System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

StringUrčuje formát, který se má použít.The String specifying the format to use.

-nebo--or- null ( Nothing v Visual Basic) pro použití výchozího formátu definovaného pro typ IFormattable implementace.null (Nothing in Visual Basic) to use the default format defined for the type of the IFormattable implementation.

provider
IFormatProvider

Hodnota, která IFormatProvider má být použita k formátování hodnoty.The IFormatProvider to use to format the value.

-nebo--or- null ( Nothing v Visual Basic), chcete-li získat informace o číselném formátu z aktuálního nastavení národního prostředí operačního systému.null (Nothing in Visual Basic) to obtain the numeric format information from the current locale setting of the operating system.

Návraty

String

StringObsahuje hodnotu aktuální instance v zadaném formátu.A String containing the value of the current instance in the specified format.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že PointCollection je instance přetypování na IFormattable rozhraní.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IFormattable interface.

Platí pro

Viz také