Transform.Identity Vlastnost

Definice

Získá transformaci identity.Gets an identity transform.

public:
 static property System::Windows::Media::Transform ^ Identity { System::Windows::Media::Transform ^ get(); };
public static System.Windows.Media.Transform Identity { get; }
member this.Identity : System.Windows.Media.Transform
Public Shared ReadOnly Property Identity As Transform

Hodnota vlastnosti

Transform

Transformace identity.An identity transform.

Poznámky

Transformace identity (matice identity), která má následující konfiguraci:An identity transform (identity matrix) that has the following configuration:

11 00 00
00 11 00
00 00 11

Když použijete matici identity, objekt se nezmění.When you apply an identity matrix, it does not change the object. Vypadá to, že se má vynásobit 1 .It is like multiplying by 1.

Platí pro