Transform.Value Vlastnost

Definice

Získá aktuální transformaci jako Matrix objekt.

public:
 abstract property System::Windows::Media::Matrix Value { System::Windows::Media::Matrix get(); };
public abstract System.Windows.Media.Matrix Value { get; }
member this.Value : System.Windows.Media.Matrix
Public MustOverride ReadOnly Property Value As Matrix

Hodnota vlastnosti

Matrix

Aktuální transformace matice

Platí pro