VectorCollection.Enumerator.MoveNext Metoda

Definice

Posune enumerátor na další prvek v kolekci.Advances the enumerator to the next element in the collection.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud se enumerátor úspěšně pokročil na další prvek; v opačném případě false .true if the enumerator successfully advanced to the next element; otherwise, false.

Implementuje

Výjimky

VectorCollectionByl změněn po vytvoření čítače výčtu.The VectorCollection was modified after the enumerator was created.

Poznámky

Tato metoda také vrátí, false zda enumerátor předal poslední prvek v kolekci.This method also returns false if the enumerator has passed the final element in the collection.

Platí pro

Viz také