ResourceDictionary Třída

Definice

Poskytuje implementaci zatřiďovací tabulky nebo slovníku, která obsahuje prostředky WPF používané komponentami a dalšími prvky aplikace WPF.Provides a hash table / dictionary implementation that contains WPF resources used by components and other elements of a WPF application.

public ref class ResourceDictionary : System::Collections::IDictionary, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::Windows::Markup::INameScope, System::Windows::Markup::IUriContext
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Ignore)]
[System.Windows.Markup.Ambient]
[System.Windows.Markup.UsableDuringInitialization(true)]
public class ResourceDictionary : System.Collections.IDictionary, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Windows.Markup.INameScope, System.Windows.Markup.IUriContext
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Ignore)]
public class ResourceDictionary : System.Collections.IDictionary, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Windows.Markup.INameScope, System.Windows.Markup.IUriContext
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Ignore)>]
[<System.Windows.Markup.Ambient>]
[<System.Windows.Markup.UsableDuringInitialization(true)>]
type ResourceDictionary = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
  interface ISupportInitialize
  interface INameScope
  interface IUriContext
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Ignore)>]
type ResourceDictionary = class
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface INameScope
  interface ISupportInitialize
  interface IUriContext
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Ignore)>]
[<System.Windows.Markup.Ambient>]
[<System.Windows.Markup.UsableDuringInitialization(true)>]
type ResourceDictionary = class
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface ISupportInitialize
  interface IUriContext
  interface INameScope
Public Class ResourceDictionary
Implements IDictionary, INameScope, ISupportInitialize, IUriContext
Dědičnost
ResourceDictionary
Odvozené
Atributy
Implementuje

Poznámky

Položky v a nejsou ResourceDictionary okamžitě zpracovány, je-li kód aplikace načten zavaděčem XAML.The items in a ResourceDictionary are not immediately processed when application code is loaded by a XAML loader. Místo toho ResourceDictionary přetrvává jako objekt a jednotlivé hodnoty jsou zpracovány pouze v případě, že jsou požadovány speciálně.Instead, the ResourceDictionary persists as an object, and the individual values are processed only when they are specifically requested.

ResourceDictionaryTřída není odvozena z DictionaryBase .The ResourceDictionary class is not derived from DictionaryBase. Místo toho ResourceDictionary Třída implementuje, IDictionary ale spoléhá na Hashtable interně.Instead, the ResourceDictionary class implements IDictionary but relies on a Hashtable internally.

V jazyce jazyk Extensible Application Markup Language (XAML) (XAML) ResourceDictionary je třída obvykle implicitním prvkem kolekce, který je hodnotou elementu objektu v rámci Resources syntaxe elementu Property.In Extensible Application Markup Language (XAML), the ResourceDictionary class is typically an implicit collection element that is the object element value of several Resources properties, when given in property element syntax. Podrobnosti o implicitních kolekcích v jazyce XAML naleznete v tématu Syntaxe jazyka XAML podrobněji.For details on implicit collections in XAML, see XAML Syntax In Detail. Výjimkou je, že chcete zadat sloučený slovník; Podrobnosti najdete v tématu sloučené zdrojové slovníky.An exception is when you want to specify a merged dictionary; for details, see Merged Resource Dictionaries.

Dalším možným použitím XAML je deklarovat slovník prostředků jako diskrétní soubor XAML a buď ho načíst v době běhu, Load nebo ho zahrnout do projektu (s úplným vztahem důvěryhodnosti) jako prostředek nebo volný soubor.Another possible XAML usage is to declare a resource dictionary as a discrete XAML file, and either load it at run time with Load or include it in a (full-trust) project as a resource or loose file. V tomto případě ResourceDictionary lze deklarovat jako prvek objektu, který slouží jako kořenový prvek XAML.In this case, ResourceDictionary can be declared as an object element, serving as the root element of the XAML. Chcete x: ResourceDictionary -li použít jako kořenový prvek, je nutné namapovat příslušné hodnoty oboru názvů XML (výchozí pro obor názvů WPF a obvykle pro obor názvů XAML) na element.You must map the appropriate XML namespace values (default for the WPF namespace and typically x: for the XAML namespace) onto the ResourceDictionary element if you plan to use it as the root element. Pak můžete přidat podřízené prvky, které definují prostředky, každou s hodnotou x:Key – .Then you can add child elements that define the resources, each with an x:Key value.

Použití implicitní kolekce v jazyce XAMLXAML Implicit Collection Usage

<object> 
 <object.resourcesProperty> 
  oneOrMoreResources 
 </object.resourcesProperty> 
</object> 

Hodnoty XAMLXAML Values

resourcesPropertyresourcesProperty
Vlastnost určující prvek vlastnosti, kde typ hodnoty této vlastnosti je ResourceDictionary .A property specifying a property element, where the value type of that property is ResourceDictionary. Obvykle se jedná o Resources vlastnost FrameworkElement nebo FrameworkContentElement Application v případě v případě prostředku aplikace.Typically, this is the Resources property of FrameworkElement or FrameworkContentElement, or of Application in an application resources case.

oneOrMoreResourcesoneOrMoreResources
Jeden nebo více prostředků zadaných jako prvky objektu.One or more resources specified as object elements. U každého prostředku, který zadáte, musí být přiřazená direktiva x:Key – .Each resource that you specify must have an x:Key Directive assigned.

Konstruktory

ResourceDictionary()

Inicializuje novou instanci ResourceDictionary třídy.Initializes a new instance of the ResourceDictionary class.

Vlastnosti

Count

Získá počet položek v základní třídě ResourceDictionary .Gets the number of entries in the base ResourceDictionary.

DeferrableContent

Získá nebo nastaví odvoditelné obsah pro tento slovník prostředků.Gets or sets the deferrable content for this resource dictionary.

InvalidatesImplicitDataTemplateResources

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli neověření vyvolaná ResourceDictionary objektem způsobí, že ContentPresenter objekty budou znovu vyhodnocovat svůj výběr šablony.Gets or sets a value that indicates whether the invalidations fired by the ResourceDictionary object cause ContentPresenter objects to reevaluate their choice of template. K neplatným dochází, když dojde ke změně prostředku implicitní šablony dat.The invalidations happen when an implicit data template resource changes.

IsFixedSize

Získá, zda ResourceDictionary se jedná o pevnou velikost.Gets whether this ResourceDictionary is fixed-size.

IsReadOnly

Získá informace o tom, zda ResourceDictionary je tento atribut jen pro čtení.Gets whether this ResourceDictionary is read-only.

Item[Object]

Získá nebo nastaví hodnotu přidruženou k danému klíči.Gets or sets the value associated with the given key.

Keys

Získá kolekci všech klíčů obsažených v tomto ResourceDictionary .Gets a collection of all keys contained in this ResourceDictionary.

MergedDictionaries

Načte kolekci ResourceDictionary slovníků, které tvoří různé slovníky prostředků ve sloučených slovnících.Gets a collection of the ResourceDictionary dictionaries that constitute the various resource dictionaries in the merged dictionaries.

Source

Získá nebo nastaví identifikátor URI (Uniform Resource Identifier), ze kterého se mají načíst prostředky.Gets or sets the uniform resource identifier (URI) to load resources from.

Values

Získá kolekci všech hodnot přidružených ke klíčům, které jsou obsaženy v tomto ResourceDictionary .Gets a collection of all values associated with keys contained in this ResourceDictionary.

Metody

Add(Object, Object)

Přidá prostředek podle klíče k tomuto ResourceDictionary .Adds a resource by key to this ResourceDictionary.

BeginInit()

Zahájí inicializační fázi ResourceDictionary .Begins the initialization phase for this ResourceDictionary.

Clear()

Vymaže všechny klíče (a hodnoty) v základní třídě ResourceDictionary .Clears all keys (and values) in the base ResourceDictionary. Tím se nevymaže žádné položky sloučeného slovníku.This does not clear any merged dictionary items.

Contains(Object)

Určuje, zda ResourceDictionary obsahuje prvek se zadaným klíčem.Determines whether the ResourceDictionary contains an element with the specified key.

CopyTo(DictionaryEntry[], Int32)

Zkopíruje ResourceDictionary prvky na jednorozměrné DictionaryEntry v zadaném indexu.Copies the ResourceDictionary elements to a one-dimensional DictionaryEntry at the specified index.

EndInit()

Ukončí inicializační fázi a zruší platnost předchozí stromové struktury tak, aby všechny změny provedené v klíčích během inicializační fáze mohly být účtovány pro.Ends the initialization phase, and invalidates the previous tree such that all changes made to keys during the initialization phase can be accounted for.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
FindName(String)

Není podporováno touto implementací slovníku.Not supported by this Dictionary implementation.

GetEnumerator()

Vrátí IDictionaryEnumerator , který lze použít k iteraci přes ResourceDictionary .Returns an IDictionaryEnumerator that can be used to iterate through the ResourceDictionary.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
OnGettingValue(Object, Object, Boolean)

Vyvolá se v případě, že ResourceDictionary obdrží žádost o prostředek.Occurs when the ResourceDictionary receives a request for a resource.

RegisterName(String, Object)

Není podporováno touto implementací slovníku.Not supported by this Dictionary implementation.

Remove(Object)

Odebere položku se zadaným klíčem ze základního slovníku.Removes the entry with the specified key from the base dictionary.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
UnregisterName(String)

Není podporováno touto implementací slovníku.Not supported by this Dictionary implementation.

Explicitní implementace rozhraní

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Popis tohoto člena naleznete v tématu CopyTo(Array, Int32) .For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

ICollection.IsSynchronized

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsSynchronized .For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Popis tohoto člena naleznete v tématu SyncRoot .For a description of this member, see SyncRoot.

IEnumerable.GetEnumerator()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetEnumerator() .For a description of this member, see GetEnumerator().

IUriContext.BaseUri

Popis tohoto člena naleznete v tématu BaseUri .For a description of this member, see BaseUri.

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také