RoutedEventArgs.Handled Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje současný stav zpracování událostí směrované události při přenosu trasy.Gets or sets a value that indicates the present state of the event handling for a routed event as it travels the route.

public:
 property bool Handled { bool get(); void set(bool value); };
public bool Handled { get; set; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
[set: System.Security.SecurityCritical]
public bool Handled { get; set; }
member this.Handled : bool with get, set
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
[<set: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Handled : bool with get, set
Public Property Handled As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Pokud je nastavená, nastavte na, true jestli má být událost označená jako zpracovaná. jinak false .If setting, set to true if the event is to be marked handled; otherwise false. Při čtení této hodnoty true označuje, že buď obslužná rutina třídy, nebo některá obslužná rutina instance v trase již označila tuto událost jako zpracovanou.If reading this value, true indicates that either a class handler, or some instance handler along the route, has already marked this event handled. false. označuje, že žádná taková obslužná rutina neoznačila událost zpracování.false.indicates that no such handler has marked the event handled.

Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Atributy

Příklady

Následující příklad implementuje obslužnou rutinu události, která označuje zpracování události.The following example implements an event handler that marks the event handled.

protected override void OnPreviewMouseRightButtonDown(System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
{
  e.Handled = true; //suppress the click event and other leftmousebuttondown responders
  MyEditContainer ec = (MyEditContainer)e.Source;
  if (ec.EditState)
  { ec.EditState = false; }
  else
  { ec.EditState = true; }
  base.OnPreviewMouseRightButtonDown(e);
}
Protected Overrides Sub OnPreviewMouseRightButtonDown(ByVal e As System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs)
  e.Handled = True 'suppress the click event and other leftmousebuttondown responders
  Dim ec As MyEditContainer = CType(e.Source, MyEditContainer)
  If ec.EditState Then
    ec.EditState = False
  Else
    ec.EditState = True
  End If
  MyBase.OnPreviewMouseRightButtonDown(e)
End Sub

Poznámky

Označení zpracovávaných událostí omezí viditelnost směrované události na naslouchací procesy podél trasy události.Marking the event handled will limit the visibility of the routed event to listeners along the event route. Událost stále cestuje zbývající část trasy, ale pouze obslužné rutiny, které byly přidány HandledEventsToo true do AddHandler(RoutedEvent, Delegate, Boolean) volání metody, budou vyvolány v reakci.The event does still travel the remainder of the route, but only handlers specifically added with HandledEventsToo true in the AddHandler(RoutedEvent, Delegate, Boolean) method call will be invoked in response. Výchozí obslužné rutiny instance naslouchací procesy (například hodnoty vyjádřené v jazyk Extensible Application Markup Language (XAML) (XAML)) nebudou vyvolány.Default handlers on instance listeners (such as those expressed in Extensible Application Markup Language (XAML)) will not be invoked. Zpracování událostí, které jsou označeny jako zpracované, není běžným scénářem.Handling events that are marked handled is not a common scenario.

Pokud jste autorem ovládacího prvku, který definuje vlastní události, rozhodnutí týkající se zpracování událostí na úrovni třídy ovlivní uživatele vašeho ovládacího prvku a také všechny uživatele odvozených ovládacích prvků a potenciálně jiné prvky, které jsou obsaženy v ovládacím prvku nebo které obsahují váš ovládací prvek.If you are a control author defining your own events, the decisions you make regarding event handling at the class level will impact users of your control as well as any users of derived controls, and potentially other elements that are either contained by your control or that contain your control. Další informace naleznete v tématu Označení směrovaných událostí jako zpracovaných a zpracování tříd.For more information, see Marking Routed Events as Handled, and Class Handling.

Ve velmi vzácných případech je vhodné zpracovávat události, které Handled jsou označeny true , a upravit argumenty události změnou Handled na false .In very rare circumstances it is appropriate to handle events where Handled is marked true, and modify the event arguments by changing Handled to false. To může být nezbytné v určitých oblastech vstupních událostí ovládacích prvků, jako je například zpracování klíče v KeyDown porovnání s TextInput tím, kde se vstupní a vysoké úrovně vstupních událostí soutěží o zpracování a každý se snaží pracovat s jinou strategií směrování.This can be necessary in certain areas of input events of controls, such as key handling of KeyDown versus TextInput where low level and high level input events compete for the handling, and each is attempting to work with a different routing strategy.

Platí pro