DispatcherObject.CheckAccess Metoda

Definice

Určuje, zda má volající vlákno přístup DispatcherObject .Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

public:
 bool CheckAccess();
public bool CheckAccess ();
member this.CheckAccess : unit -> bool
Public Function CheckAccess () As Boolean

Návraty

Boolean

true má-li volající vlákno přístup k tomuto objektu; v opačném případě false .true if the calling thread has access to this object; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad používá CheckAccess k určení, zda má vlákno přístup k vláknu, v němž Button byl vytvořen.The following example uses CheckAccess to determine whether a thread has access to the thread that a Button was created on. CheckAccessMetoda Button je volána pro ověření přístupu k vláknu.The CheckAccess method on the Button is called to verify access to the thread. Pokud má volající vlákno přístup, Button je aktualizován pouze přístupem ke členům Button . v opačném případě delegát, který přijímá Button jako argument, je zveřejněn na Dispatcher Button .If the calling thread has access, the Button is updated by just accessing the members of the Button; otherwise, a delegate, which accepts a Button as an argument, is posted onto the Dispatcher of the Button.

// Uses the DispatcherObject.CheckAccess method to determine if 
// the calling thread has access to the thread the UI object is on
private void TryToUpdateButtonCheckAccess(object uiObject)
{
  Button theButton = uiObject as Button;

  if (theButton != null)
  {
    // Checking if this thread has access to the object
    if(theButton.CheckAccess())
    {
      // This thread has access so it can update the UI thread
      UpdateButtonUI(theButton);
    }
    else
    {
      // This thread does not have access to the UI thread
      // Pushing update method on the Dispatcher of the UI thread
      theButton.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Normal,
        new UpdateUIDelegate(UpdateButtonUI), theButton);
    }
  }
}
' Uses the DispatcherObject.CheckAccess method to determine if 
' the calling thread has access to the thread the UI object is on
Private Sub TryToUpdateButtonCheckAccess(ByVal uiObject As Object)
  Dim theButton As Button = TryCast(uiObject, Button)

  If theButton IsNot Nothing Then
    ' Checking if this thread has access to the object
    If theButton.CheckAccess() Then
      ' This thread has access so it can update the UI thread
      UpdateButtonUI(theButton)
    Else
      ' This thread does not have access to the UI thread
      ' Pushing update method on the Dispatcher of the UI thread
      theButton.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Normal, New UpdateUIDelegate(AddressOf UpdateButtonUI), theButton)
    End If
  End If
End Sub

Poznámky

Přístup k se dá jenom v vlákně, Dispatcher ve kterém byl vytvořený DispatcherObject .Only the thread the Dispatcher was created on may access the DispatcherObject.

Jakékoli vlákno může zjistit, zda k němu má přístup DispatcherObject .Any thread can check to see whether it has access to this DispatcherObject.

Rozdíl mezi CheckAccess a VerifyAccess je, který CheckAccess vrací logickou hodnotu, která určuje, zda má volající vlákno přístup k tomuto DispatcherObject a VerifyAccess vyvolá výjimku, pokud volající vlákno nemá přístup k tomuto DispatcherObject .The difference between CheckAccess and VerifyAccess is that CheckAccess returns a Boolean that specifies whether the calling thread has access to this DispatcherObject and VerifyAccess throws an exception if the calling thread does not have access to the this DispatcherObject.

Volání této metody je stejné jako volání CheckAccess na přidruženém Dispatcher objektu.Calling this method is identical to calling CheckAccess on the associated Dispatcher object.

Platí pro