TriggerActionCollection.Contains(TriggerAction) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda kolekce obsahuje zadaný TriggerAction objekt.Returns a value that indicates whether the collection contains the specified TriggerAction object.

public:
 virtual bool Contains(System::Windows::TriggerAction ^ value);
public bool Contains (System.Windows.TriggerAction value);
abstract member Contains : System.Windows.TriggerAction -> bool
override this.Contains : System.Windows.TriggerAction -> bool
Public Function Contains (value As TriggerAction) As Boolean

Parametry

value
TriggerAction

TriggerActionObjekt, který má být v kolekci nalezen.The TriggerAction object to locate in the collection.

Návraty

Boolean

true Pokud se TriggerAction objekt nachází v kolekci, v opačném případě false .true if the TriggerAction object is found in the collection; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro

Viz také