TriggerActionCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Jednorozměrné pole, které je cílem položek zkopírovaných z kolekce.The one-dimensional array that is the destination of the items that are copied from the collection. Pole musí používat indexování založené na nule.The array must use zero-based indexing.

index
Int32

Index založený na nule na array začátku kopírování.The zero-based index in the array where copying starts.

Implementuje

Platí pro