TriggerActionCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

ObjectPro přidání do IList .The Object to add to the IList.

Návraty

Int32

Pozice, do které byl nový prvek vložen.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Platí pro