TriggerActionCollection.IList.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueIListmá-li pevnou velikost, v opačném případě false .true if the IList has a fixed size; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro