TriggerActionCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

ObjectPro odebrání z IList .The Object to remove from the IList.

Implementuje

Platí pro