UIElement.MouseRightButtonUpEvent Pole

Definice

Identifikuje MouseRightButtonUp směrovanou událost.Identifies the MouseRightButtonUp routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ MouseRightButtonUpEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent MouseRightButtonUpEvent;
 staticval mutable MouseRightButtonUpEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly MouseRightButtonUpEvent As RoutedEvent 

Hodnota pole

RoutedEvent

Poznámky

Směrované identifikátory událostí se vytvoří při registraci směrovaných událostí.Routed event identifiers are created when routed events are registered. Tyto identifikátory obsahují identifikační název, typ vlastníka, typ obslužné rutiny, strategii směrování a metodu nástroje pro přidání vlastníků pro událost.These identifiers contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and utility method for adding owners for the event. Tyto identifikátory lze použít k přidání obslužných rutin třídy.You can use these identifiers to add class handlers.

Další informace o registraci směrovaných událostí naleznete v tématu RegisterRoutedEvent .For more information about registering routed events, see RegisterRoutedEvent. Další informace o použití směrovaných identifikátorů událostí pro přidání obslužných rutin třídy naleznete v tématu RegisterClassHandler .For more information about using routed event identifiers to add class handlers, see RegisterClassHandler.

Platí pro