PackagingProgressEventArgs Třída

Definice

Poskytuje data pro událost PackagingProgressEvent.

public ref class PackagingProgressEventArgs : EventArgs
public class PackagingProgressEventArgs : EventArgs
type PackagingProgressEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class PackagingProgressEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
PackagingProgressEventArgs

Konstruktory

PackagingProgressEventArgs(PackagingAction, Int32)

Inicializuje novou instanci PackagingProgressEventArgs třídy.

Vlastnosti

Action

Načte hodnotu, která určuje, jaká akce se aktuálně objevuje v procesu balení.

NumberCompleted

Vrátí počet souběžných pokusů o akci identifikovanou v nástroji Action .

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro