XpsSignatureDefinition.Culture Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví CultureInfo podpis.

public:
 property System::Globalization::CultureInfo ^ Culture { System::Globalization::CultureInfo ^ get(); void set(System::Globalization::CultureInfo ^ value); };
public System.Globalization.CultureInfo Culture { get; set; }
member this.Culture : System.Globalization.CultureInfo with get, set
Public Property Culture As CultureInfo

Hodnota vlastnosti

CultureInfo

Kulturní informace podpisu.

Poznámky

Vlastnost Culture je nepovinná.

Platí pro