System.Windows.Xps.Packaging Obor názvů

Poskytuje typy, které umožňují aplikacím číst a zapisovat komponenty dokumentu XPS. Provides types that allow applications to read and write the components of an XPS document.

Třídy

PackagingProgressEventArgs

Poskytuje data pro událost PackagingProgressEvent.Provides data for the PackagingProgressEvent event.

SpotLocation

Představuje umístění, kde se má zobrazit digitální podpis XpsDocument .Represents the location to display a digital signature on an XpsDocument.

XpsColorContext

Představuje kontext barvy rastrového obrázku.Represents the color context for a bitmap image.

XpsDigitalSignature

Představuje digitální podpis pro XpsDocument .Represents a digital signature for an XpsDocument.

XpsDocument

Poskytuje Package , který obsahuje obsah dokumentu XPS.Provides a Package that holds the content of an XPS document.

XpsFont

Představuje písmo v XpsDocument .Represents a font in an XpsDocument.

XpsImage

Představuje obrázek v XpsDocument .Represents an image in an XpsDocument.

XpsPartBase

Definuje abstraktní třídu, která je nadřazená pro všechny třídy částí, které mohou být obsaženy v balíčku XPS.Defines the abstract class that is the parent for all part classes that can be contained in an XPS package.

XpsResource

Definuje základní třídu pro prostředky, které lze přidat do XpsDocument .Defines the base class for resources that can be added to an XpsDocument.

XpsResourceDictionary

Představuje slovník XpsResource prvků, které jsou použitelné na všech stránkách XpsDocument .Represents a dictionary of XpsResource elements that are usable across pages of the XpsDocument.

XpsSignatureDefinition

Představuje XpsDocument digitální podpis.Represents an XpsDocument digital signature.

XpsStructure

Představuje System.Windows.Documents.DocumentStructures prvek nebo StoryFragments elementu XpsDocument .Represents the System.Windows.Documents.DocumentStructures or StoryFragments element of an XpsDocument.

XpsThumbnail

Představuje miniaturní obrázek sekvence dokumentu, jednoho dokumentu nebo jedné stránky.Represents a thumbnail image of a document sequence, single document, or single page.

Rozhraní

IDocumentStructureProvider

Definuje metodu pro přidání DocumentStructure části specifikace XPS (XML Paper Specification) do balíčku XPS.Defines a method for adding the DocumentStructure part of XML Paper Specification (XPS) to an XPS package.

IStoryFragmentProvider

Definuje metodu pro přidání StoryFragments části značky do balíčku XPS.Defines a method for adding the StoryFragments part of the markup to an XPS package.

IXpsFixedDocumentReader

Definuje metody pro čtení částí FixedDocument a také pro omezené typy zápisu do dokumentu.Defines methods for reading the parts of a FixedDocument and also for limited types of writing to the document.

IXpsFixedDocumentSequenceReader

Definuje metody pro čtení částí FixedDocumentSequence .Defines methods for reading the parts of a FixedDocumentSequence.

IXpsFixedDocumentSequenceWriter

Definuje metody a vlastnosti pro zápis FixedDocumentSequence .Defines methods and properties for writing a FixedDocumentSequence.

IXpsFixedDocumentWriter

Definuje metody a vlastnosti pro zápis FixedDocument .Defines methods and properties for writing a FixedDocument.

IXpsFixedPageReader

Definuje metody pro čtení částí FixedPage .Defines methods for reading the parts of a FixedPage.

IXpsFixedPageWriter

Definuje metody pro zápis FixedPage částí do dokumentu XPS.Defines methods for writing FixedPage parts to an XPS document.

Výčty

PackageInterleavingOrder

Poskytuje hodnoty, které určují pořadí, ve kterém jsou hlavní části balíčku streamované.Provides values that specify the order in which the major parts of a package are streamed.

PackagingAction

Určuje typy událostí, ke kterým dojde během serializace balíčku.Identifies the types of events that occur during the serialization of a package.

XpsDigSigPartAlteringRestrictions

Určuje části XPS Package , které jsou vyloučené z rozsahu digitálního podpisu.Specifies the parts of the XPS Package that are excluded from the range of a digital signature.

XpsImageType

Určuje grafické formáty pro obrázky, které mohou být zahrnuty do XpsDocument .Specifies graphical formats for images that can be included in an XpsDocument.

XpsResourceSharing

Určuje, zda lze prostředky sdílet mezi stránkami a dokumenty v XpsDocument .Specifies whether resources can be shared between pages and documents in an XpsDocument.

Delegáti

PackagingProgressEventHandler

Představuje metodu, která zpracovává PackagingProgressEvent .Represents the method that handles the PackagingProgressEvent.

Poznámky

Kromě rozhraní a typů, které představují hlavní části dokumentu XPS (XML Paper Specification), System.Windows.Xps.Packaging poskytuje obor názvů kontrolu nad procesem balení, včetně digitálních podpisů a digitálních Rights Management (DRM) dokumentů XPS.In addition to the interfaces and the types that represent the major parts of an XML Paper Specification (XPS) document, the System.Windows.Xps.Packaging namespace provides control over the packaging process, including digital signatures and Digital Rights Management (DRM) of XPS documents.

Další informace najdete v tématu Specifikace XPS (XML Paper Specification) k dispozici ke stažení na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65761 .For more information, see the XML Paper Specification (XPS) available for download at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65761.

Viz také