XpsWriterException Třída

Definice

Výjimka, která je vyvolána, když XpsDocumentWriter VisualsToXpsDocument je volána metoda objektu nebo objektu, který je nekompatibilní s aktuálním stavem objektu.The exception that is thrown when a method of either an XpsDocumentWriter or a VisualsToXpsDocument object is called that is incompatible with the current state of the object.

public ref class XpsWriterException : Exception
public class XpsWriterException : Exception
[System.Serializable]
public class XpsWriterException : Exception
type XpsWriterException = class
    inherit Exception
[<System.Serializable>]
type XpsWriterException = class
    inherit Exception
Public Class XpsWriterException
Inherits Exception
Dědičnost
XpsWriterException
Atributy

Poznámky

Například tato výjimka je vyvolána, pokud je metoda CancelAsync objektu buď volána, když objekt neprovádí operaci asynchronního zápisu.For example, this exception is thrown if the CancelAsync method of either object is called when the object is not performing an asynchronous write operation.

Konstruktory

XpsWriterException()

Inicializuje novou instanci XpsWriterException třídy.Initializes a new instance of the XpsWriterException class.

XpsWriterException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci XpsWriterException třídy, která poskytuje konkrétní SerializationInfo a StreamingContext .Initializes a new instance of the XpsWriterException class that provides specific SerializationInfo and StreamingContext. Tento konstruktor je chráněný.This constructor is protected.

XpsWriterException(String)

Inicializuje novou instanci XpsWriterException třídy, která poskytuje konkrétní chybový stav.Initializes a new instance of the XpsWriterException class that provides a specific error condition.

XpsWriterException(String, Exception)

Inicializuje novou instanci XpsWriterException třídy, která poskytuje konkrétní chybový stav a obsahuje příčinu výjimky.Initializes a new instance of the XpsWriterException class that provides a specific error condition and includes the cause of the exception.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelsky definované informace o výjimce.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Zděděno od Exception)
HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor s nápovědě spojený s touto výjimkou.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Zděděno od Exception)
HResult

Získá nebo nastaví hodnotu HRESULT, kódované číselné hodnoty, která je přiřazena konkrétní výjimce.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Zděděno od Exception)
InnerException

Získá Exception instanci, která způsobila aktuální výjimku.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Zděděno od Exception)
Message

Získá zprávu s popisem aktuální výjimky.Gets a message that describes the current exception.

(Zděděno od Exception)
Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Zděděno od Exception)
StackTrace

Načte řetězcovou reprezentaci okamžitých snímků v zásobníku volání.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Zděděno od Exception)
TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.Gets the method that throws the current exception.

(Zděděno od Exception)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu Exception , která je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Zděděno od Exception)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Při přepsání v odvozené třídě nastaví na SerializationInfo výjimku informace o výjimce.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Zděděno od Exception)
GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.Gets the runtime type of the current instance.

(Zděděno od Exception)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Zděděno od Exception)

Události

SerializeObjectState

Nastane, pokud je serializovaná výjimka pro vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje Serializovaná data o výjimce.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Zděděno od Exception)

Platí pro