Activity.Compensating Událost

Definice

Nastane při spuštění metody kompenzace na Activity .Occurs when running a compensation method on the Activity.

public:
 event EventHandler<System::Workflow::ComponentModel::ActivityExecutionStatusChangedEventArgs ^> ^ Compensating;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler<System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutionStatusChangedEventArgs> Compensating;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Compensating : EventHandler<System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutionStatusChangedEventArgs> 
Public Custom Event Compensating As EventHandler(Of ActivityExecutionStatusChangedEventArgs) 

Event Type

EventHandler<ActivityExecutionStatusChangedEventArgs>
Atributy

Poznámky

Vyvolání události spustí obslužnou rutinu události prostřednictvím delegáta.Raising an event invokes the event handler through a delegate.

CompensatingMetoda také umožňuje odvozeným třídám zpracovat událost bez připojení delegáta.The Compensating method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Toto je upřednostňovaná metoda pro zpracování události v odvozené třídě.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Poznámky pro dědice

Při přepsání Compensating v odvozené třídě se ujistěte, že je volána metoda základní třídy Compensating , aby registrovaní delegáti obdrželi událost.When overriding Compensating in a derived class, make sure to call the base class Compensating method so that registered delegates receive the event.

Platí pro