ActivityCodeGenerator.GetCodeTypeDeclaration Metoda

Definice

Vrátí deklaraci typu kódu pro pracovní postup, který je právě zkompilován.

protected:
 System::CodeDom::CodeTypeDeclaration ^ GetCodeTypeDeclaration(System::Workflow::ComponentModel::Compiler::CodeGenerationManager ^ manager, System::String ^ fullClassName);
protected System.CodeDom.CodeTypeDeclaration GetCodeTypeDeclaration (System.Workflow.ComponentModel.Compiler.CodeGenerationManager manager, string fullClassName);
member this.GetCodeTypeDeclaration : System.Workflow.ComponentModel.Compiler.CodeGenerationManager * string -> System.CodeDom.CodeTypeDeclaration
Protected Function GetCodeTypeDeclaration (manager As CodeGenerationManager, fullClassName As String) As CodeTypeDeclaration

Parametry

manager
CodeGenerationManager

CodeGenerationManagerPro použití při generování kódu.

fullClassName
String

Plně kvalifikovaný název třídy pracovního postupu, který se právě kompiluje.

Návraty

CodeTypeDeclaration

CodeTypeDeclarationPro pracovní postup, který je právě kompilován.

Poznámky

Deklarace typu kódu je vyhledána v příkazech CodeDOM, které již byly vygenerovány předchozími generátory kódu. Případně může uživatel CodeGenerationManager přímo použít k provedení potřebného vyhledávání.

Platí pro