AmbientTheme.SelectionPatternColor Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví barvu okolního vzorku pro položky, které vyberete na návrhové ploše pracovního postupu.Gets or sets the ambient pattern color for items that you select on the workflow design surface.

public:
 virtual property System::Drawing::Color SelectionPatternColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Workflow.ComponentModel.Design.ColorPickerConverter))]
public virtual System.Drawing.Color SelectionPatternColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Workflow.ComponentModel.Design.ColorPickerConverter))>]
member this.SelectionPatternColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overridable Property SelectionPatternColor As Color

Hodnota vlastnosti

Color

ColorHodnota, která představuje barvu okolního vzorku pro položky, které vyberete na návrhové ploše pracovního postupu.A Color value that represents the ambient pattern color for items that you select on the workflow design surface.

Atributy

Poznámky

Pokud SelectionPatternPen není odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic) při nastavení SelectionPatternColor , SelectionPatternColor vyřadí všechny prostředky používané nástrojem SelectionPatternPen a nastaví jej na null ( Nothing ).If SelectionPatternPen is not null reference (Nothing in Visual Basic) when you set SelectionPatternColor, SelectionPatternColor will dispose of any resources used by SelectionPatternPen and set it to null (Nothing).

Platí pro